Bekerja

Bekerja merupakan perilaku Islami yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w.. Bahkan pekerjaan yang baik termasuk salah satu bentuk pengabdian kepada Allah s.w.t. (Ibadah). Selain itu, Islam memberi penghargaan yang tinggi kepada orang yang mau bekerja dan juga memberinya pahala yang agung. Rasulullah s.a.w. bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Maksudnya: “Setiap Muslim yang menanam benih atau tanaman kemudian dimakan oleh burung atau manusia, maka usahanya  itu termasuk sedekah.” (H. R. Muslim dan Ahmad).

Ajaran Islam mencakup akidah, syariah dan amal perbuatan (kerja). Kerananya ajaran Islam juga mengatur ranah amaliyah. Yang dimaksud dengan ranah amaliyah adalah segala bentuk ibadah dan ketaatan, termasuk semua kegiatan untuk mencari rezeki dan usaha untuk meningkatkan pengeluaran.

Atas dasar ini, Allah s.w.t. menempatkan kerja sebagai aktiviti ekonomi yang terpuji setelah aktiviti yang hanya bersifat ibadah sahaja. Dalam surah al-Jumu‘ah Allah s.w.t. memerintahkan hamba-Nya untuk menjalankan salat Jum‘at, dan setelah selesai Dia memerintahkan hamba-Nya untuk bekerja mencari rezeki dan fadal (karunia) dari Allah di atas bumi ini. Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-Jumu‘ah, 62: 9-10, yang ertinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum‘at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (9) Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (10).”

Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja. Pekerjaan apapun memerlukan kesabaran dan kegigihan. Dengan kata lain, apabila seseorang mau bekerja, maka dia dengan secara langsung telah melatih kesabaran, kegigihan, keterampilan, kepercayaan dan kepatuhannya kepada aturan. Melaui kerja juga, seseorang akan mengasah otaknya dan melatih kekuatan raganya. Menekuni suatu pekerjaan, apalagi jika dijalankan secara bersama akan membantu terbentuknya keperibadian yang positif pada jiwa manusia. Semangat kebersamaan, saling membantu dan tekad untuk mencapai tujuan maksimal akan tertanam dan tumbuh pada jiwa mereka. Kemajuan ilmu dan teknologi tidak akan pernah kita saksikan apabila semangat-semangat positif di atas tidak berfungsi secar optimal.

Di sisi lain, Islam sangat membenci sikap peemalas dan pengangguran. Islam menyedari bahawa dua hal ini sedikit demi sedikit akan mematikan kemampuan besar yang dimiliki manusia, bahkan dapat menimbulkan kerosakan dan kekacauan dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan bereagama.

Orang yang malas, menganggap pekerjaan sebagai aktiviti yang berat, sulit dan menyusahkan. Mereka tidak mau mengetahui bahawa di sebalik pekerjaan terdapat kebahagiaan dan kenikmatan. Bekerja adalah kewajiban manusia dalam hidup ini, dengan bekerja maka proses kehidupan akan berjalan dengan normal; ada yang memberi dan ada yang menerima.

Sikap Cinta Rasul terhadap Pekerjaan

Rasulullah s.a.w. sangat senang dengan aktiviti kerja. Hal ini tidak hanya dinyatakan sengan sabda dan anjurannya sahaja, namun lebih dari itu, Beliau juga secara langsung menekuni suatu pekerjaan. Ucapan, anjuran dan nasihat Beliau selalu disertai dengan tindakan nyata, sehingga Beliau menjadi teladan utama, baik dalam ucapan maupun perilakunya.

Sejak masih budak kecil, Rasulullah s.a.w. sudah menekuni pekerjaan. Sehingga pada umur baligh, Beliau mempunyai pekerjaan menggembala kambing. Pada waktu diasuh oleh Halimah al-Sa‘diyyah, Beliau bersama saudara sesusuannya menggembalakan kambing di Banī Sa‘d. Begitu juga ketika di Makkah, Beliau menggembalakan kambing milik keluarganya dengan gaji dan upah tertentu. Pada masa-masa itu Beliau banyak menghabiskan waktu untuk menggembalakan kambing di luar bandar Makkah. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: “Setiap Nabi pasti pernah menggembalakan kambing.” Para sahabat bertanya: “Apakah kamu juga menggembala kambing, wahai Rasul?” Rasul menjawab: “Ya. Saya juga menggembalakan kambing.”[1]

Pekerjaan lain yang pernah ditekuni oleh Rasulullah s.a.w. adalah berniaga. Beliau memulakan perniagaan ini sebelum Beliau menerima wahyu. Diriwayatkan bahawa Khadījah adalah seorang peniaga kaya yang terkenal. Untuk melangsungkan perniagaannya, Khadijah mengangkat seorang pekerja dengan upah tertentu. Pada suatu hari Khadījah mendengar ada seorang yang bernama Muhammad yang terkenal jujur dan berakhlak mulia. Dia tertarik untuk mempercayakan perniagaannya itu kepada Muhammad dan mengutus Beliau untuk berniaga ke negeri Syam.

Pada waktu itu, Muhammad masih di bawah asuhan pamannya yang bernama Abū Tālib yang hidup dalam keadaan miskin dan menanggung banyak keluarga. Abū Tālib sangat berharap agar kemenakannya mempunyai pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih banyak daripada penghasilan menggembalakan kambing. Penghasilan ini tentunya untuk menyara keluarga yang ramai itu.

Suatu hari Abū Tāalib mendengar Khadījah sedang mencari seorang pekerja dari kaum Quraisy untuk menjalankan perniagaannya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Khadījah adalah seorang peniaga kaya dan terhormat. Untuk menjalankan perniagaannya, ia mengangkat seseorang sebagai pekerja dengan imbalan upah yang diambilkan dari hasil keuntungan niaga. Kekayaan Khadījah sangat banyak sekali. Dia telah dua kali berkahwin dengan orang kaya daripada Banī Makhzum, namun keduanya meninggal. Hal inilah yang menyebabkan dia termasuk orang terkaya di Makkah. Dia mengembangkan hartanya tersebut dengan bantuan ayahnya yang bernama Khuwailid dan juga saudara maranya. Khadījah sudah sering dilamar oleh pemuka Quraisy, namun dia menolak lamaran itu, kerana motifasi lamaran pemuka Quraisy tersebut adalah untuk menguasai harta. Akhirnya dia memutuskan untuk memfokuskan pengembangan hartanya dengan berniaga.

Ketika Aūu Tālib mengetahui bahawa Khadījah sedang mempersiapkan barang perniagaan untuk dibawa ke negeri Syam, dia memanggil kemenakannya yang pada waktu itu masih berumur dua puluh lima tahun dan berkata kepadanya: “Wahai putera saudaraku. Saya adalah orang yang tidak mempunyai harta. Kamu mengetahui bagaimana keadaan zaman yang menghimpit kita saat ini. Saya dengar Khadījah sedang mencari pekerja dengan imbalan dua anak unta. Namun saya kurang bersetuju apabila kamu hanya mendapat imbalan dua anak unta sahaja. Apakah kamu berkenan apabila saya mengutarakan hal ini kepadanya?”

Muhammad menjawab: “Terserah paman sahaja.” Kemudian Abū Tālib bertemu Khadījah dan bertanya kepadanya: “Wahai Khadījah, apakah kamu mau menggunakan Muhammad? Saya dengar kamu sedang mencari pekerja dengan imbalan dua ekor anak unta. Namun saya tidak bersetuju apabila Muhammad hanya diberi imbalan dua ekor anak unta. Mestinya dia mendapatkan imbalan empat ekor anak unta.”

Khadījah menjawab: “Kalau kamu meminta hal itu untuk kepentingan orang jauh (yang tidak saya kenal) dan tidak  menyenangkan, saya akan melakukannya. Apalagi sekarang ini kamu meminta hal itu untuk orang tercinta dan sangat dekat (yang sudah saya kenal)?”

Kemudian Abū Tālib kembali menemui Muhammad dan menceritakan perbincangannya itu kepada Muhammad, dan ia berkata: “Ini adalah rezeki dari Allah yang dianugerahkan kepadamu.”

Kemudian Muhammad pergi ke negeri Syam membawa barang perniagaan bersama hamba sahaya Khadījah yang bernama Maisarah.

Dalam perjalanan itu, Muhammad merasakan susah dan berat. Setelah sampai di negeri Syam, Beliau langsung bekerja siang dan malam supaya mendapatkan keuntungan yang halal dan besar, baik untuk Khadījah dan juga untuk dirinya sendiri.

Rasulullah s.a.w. tidak pernah merasa jijik dan risih melakukan pekerjaan yang nampaknya rendah. Pada waktu pasukan kafir Quraisy dan kaum Yahudi hendak menyerang Madinah, Rasulullah s.a.w. menyuruh para sahabat untuk membuat parit di pinggiran bandar Madinah. Beliau juga ikut langsung bersama-sama kaum Muslimin yang lain dalam membuat parit ini. Dengan menggunakan cangkul, Beliau mengeruk tanah dan memindahkan ke tempat lain, sehingga kelihatan perut mulianya yang bersih dan putih. Kaum Muslimin mengerjakan pekerjaan ini dengan penuh suka cita dan dengan mendendangkan bait-bait sya‘ir.

Di antara mereka ada yang bernama Ju‘ail, kemudian Rasulullah merubah namanya menjadi ‘Amr. Kejadian ini memberi ilham kepada para sahabat untuk membuat satu bait sya‘ir yang berbunyi:

سَمَّاهُ بَعْدَ جُعَيْل عَمْرو   #   وَكَانَ لِلْبَائِسِ يَوْمًا ظَهرًا

“Nabi merubah namanya dari Ju‘ail menjadi ‘Amr, pada suatu hari nanti, orang-orang celaka itu akan tersungkur.”

Jika kaum Muslimin melewati ‘Amr, Rasulullah dengan bersemangat berkata: ‘Amr. Dan apabila kaum Muslimin mengucapkan: “(Musuh akan) tersungkur.” Nabi membalas dengan semangat: “(Mereka akan) tersungkur.”

Waktu itu, Rasulullah juga sering malantunkan bait-bait sya‘ir yang digubah para sahabatnya, erti sya‘ir tersebut adalah:

“Tidak akan ada tekad kuat jika Engkau (Allah) tidak memberi petunjuk kepada kami, (Tanpa petunjukmu) Kami juga tidak akan bersedekah tidak pula menjalankan salat.

Kerananya kami memohon: turunkanlah ketenangan pada jiwa kami, dan kokohkanlah telapak kaki kami di saat musuh menemui kami.

Kelompok mereka menentang kami, di saat mereka ingin menyebarkan fitnah (kemusyrikan) kami menolaknya.”[2]

Rasulullah s.a.w. sangat tekun dengan pekerjaannya. Beliau melakukan kerja rumah secara persendirian. Kerja tersebut seperti memberi makan unta, menata rumah, memerah susu kambing, memperbaiki selipar, menjahit baju dan menolong pembantunya menumbuk biji-bijian.   

Beliau juga tidak enggan membantu pekerjaan hamba sahaya yang ingin merdeka. Telah diceritakan bahawa dahulu Salmān al-Fārisī adalah seorang hamba sahaya milik salah seorang Yahudi di Madinah. Waktu itu Rasulullah s.a.w. berkata kepadanya: “Buatlah perjanjian dengan tuanmu bahawa kamu akan merdeka apabila kamu menyetorkan sejumlah harta yang kalian sepakati!” Kemudian Salmān berjanji kepada tuannya untuk menanam tiga ratus pokok kurma dan akan menyetorkan uang sebanyak empat puluh ‘uqiyah[3] dengan balasan akan dimerdekakan.

Rasulullah s.a.w. berkata kepada para sahabatnya: “Bantulah (Salmān) saudarmu!” Kemudian para sahabat membantu Salmān mengumpulkan tiga ratus pokok kurma. Setelah terkumpul, Rasulullah s.a.w. berkata kepada Salmān, “Wahai Salmān, buatlah lubang-lubang di tanah  untuk menanam benih kurma itu!” Setelah Salmān menyelesaikan pekerjaannya, dia melapor kepada Rasul. Kemudian Rasul bersama-sama dengan Salmān memulakan menanam bibit-bibit kurma tersebut satu persatu ke dalam lubang yang telah dipersiapkan oleh Salamān sehingga selesai.

Setelah selesai tugas menanam tiga ratus pokok kurma, Salmān masih mempunyai tugas membayar uang sebanyak empat puluh ‘uqiyah. Tidak lama kemudian Rasul datang kepadaku dengan membawa emas yang banyaknya sebesar telur ayam. Rasul berkata: “Apa yang sedang dilakukan oleh orang Persia yang hendak memerdekakan dirinya?” Kemudian Salmān dipanggil dan Beliau berkata kepadanya: “Wahai Salmān. Ambillah emas ini dan bayarlah tanggunganmu (hutangmu)!” Salmān menerima pemberian Rasul itu dengan senang hati dan mengambil seberat empat puluh ‘uqiyah untuk membayar tebusannya. Setelah ia menyerahkan tebusan itu kepada tuannya, dia terlepas dari perbudakan dan kemudian ikut perang Khandaq bersama Rasulullah s.a.w.. Setelah itu dia tidak pernah absen dari pertempuran melawan kaum kafir.[4]

Pada lain kesempatan datang seorang Ansar yang fakir kepada Rasul, dan meminta bantuan kepadanya. Kemudian Rasul bertanya kepadanya: “Apakah kamu mempunyai harta di rumah?” Orang itu menjawab: “Saya mempunyai kain, sebahagian saya gunakan untuk pakaian dan sebahagian lagi untuk alas. Saya juga mempunyai gelas untuk minum.” Rasul meminta untuk membawa kedua barang miliknya itu. Setelah kembali, Rasul berkata di hadapan banyak orang: “Siapa yang mau membeli dua barang ini?” Ada orang yang menawar dengan harga satu dirham. Rasul berkata lagi: “Siapa yang mau membeli dengan harga lebih dari satu dirham?” “Saya Rasul. Saya mau membeli dengan dua dirham” kata seseorang di antara mereka. Kemudian orang tersebut menyerahkan uang dua dirham itu kepada Nabi, setelah itu Nabi menyerahkannya kepada orang Ansar tersebut, sambil berkata: “Gunakan sebahagian uang ini untuk membeli makanan untuk keluargamu, dan sisanya belikan kampak, dan bawa kepadaku.” Setelah orang itu kembali dengan membawa kampak, Rasul mengikatkan dahan-dahan kayu untuknya dan berkata: “Pergi, carilah kayu bakar kemudian juallah. (Untuk sementara) saya tidak mau melihatmu selama lima belas hari ke hadapan.”

Orang Ansar tersebut melaksanakan petunjuk Rasul dengan sunguh-sungguh. Selama lima belas hari bekerja, dia mendapatkan uang sebanyak sepuluh dirham, sebahagian ia gunakan untuk membeli pakaian dan sebahagian yang lain untuk membeli makanan. Kemudian dia menghadap Rasul, dan Rasul berkata kepadanya: “(Apa yang kamu lakukan) ini lebih baik daripada kamu meminta-meminta, yang dapat menyebabkan timbulnya noktah-noktah hitam di wajahmu besok di hari kiamat. Meminta-minta hanya boleh dilakukan oleh orang yang sangat fakir dan tidak dapat apa-apa lagi atau orang yang terlilit hutang atau orang yang kebingungan kerana harus membayar tebusan (setelah ia dimaafkan oleh mangsa atau keluarga mangsa).[5]

Pada waktu lain, datang dua orang meminta sedekah kepada Rasul s.a.w.. Jika diperhatikan, kedua orang tersebut adalah orang yang gagah dan kuat. Melihat hal ini Rasulullah s.a.w. berkata: “Jika kalian mau saya akan memberi kalian. Namun (kalian harus tahu), orang kaya dan orang kuat yang masih sanggup bekerja tidak berhak mendapatkan sedekah.”

Dalam hadith ini Rasul menegaskan bahawa Beliau akan memberikan sedekah kepada merka berdua, apabila mereka menginginkannya dan Rasul tidak bertanggung jawab atas keadaan fisik dan ekonomi kedua orang itu yang sebenar. Jika mereka mengambil sedekah, padahal mereka adalah orang mampu, mereka harus menerima padahnya sendiri, dan Rasul sudah memberi tahu bahawa orang kaya dan orang kuat yang masih sanggup bekerja tidak berhak mendapatkan sedekah.

Selain keterangan di atas, masih banyak lagi hadith-hadith Nabi yang menyinggung masalah keutamaan bekerja, di antaranya adalah:

  1. إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

Maksudnya: “Hidangan terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah hidangan dari hasil kerjanya sendiri.”[6]

2. Rasulullah s.a.w. bersabda:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

Maksudnya: “Kalau kalian mau mengambil seutas tali kemudian menggunakannya untuk mengikat kayu bakar, menggendongya di atas pungung kemudian menjualnya dan kamu jatuh tersungkur adalah lebih baik daripada kalian meminta-minta kepada orang lain, yang ada kalanya dia memberi atau tidak.”

Dari semua keterangan ini, kita dapat menyimpulkan bahawa bekerja adalah aktiviti yang sangat mulia. Dengan bekerja, kita menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Dengan bekerja kita dapat memenuhi keperluan kita sehari-hari tanpa harus mengorbankan harga diri dengan meminta-minta kepada orang lain.


[1] Sīrah Ibn Hisyām, (1/176).
[2] Tārīkh al-Tabarī, (3/44).
[3] Satu ‘uqiyah adalah 119 gram perak, jadi empat puluh ‘uqiyah adalah 4,760 kilogram perak.
[4] Sīrah Ibn Hisyām, (1/224).
[5] Taisīr al-Wusūl, (3/178).
[6] Ihyā’ Ulūm al-Dīn, (4/162).
Iklan
Pos ini dipublikasikan di Bekerja dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s